Struktura systemu edukacyjnego USA

Praca dyplomowa z Poznania

Biorąc pod uwagę wielkość tego kraju, liczbę jego ludności, zróżnicowanie kulturowe, etniczne, ekonomiczne, zdecentralizowany charakter szkolnictwa amerykańskiego owocujący różnorodnością programów i form szkolnych jest to znikomy wycinek obrazu edukacji w USA. Na temat szkoły amerykańskiej funkcjonuje potocznie szereg stereotypów. Najczęściej stawiane jest pytanie o poziom szkoły amerykańskiej. Można to rozpatrywać porównując programy nauczania, można też wnioskować o tym pośrednio z rezultatów jakie osiąga dane społeczeństwo w istotnych dziedzinach życia. Młodzi Polacy, którym wypadło przenieść się z liceum w Polsce do renomowanej, amerykańskiej High School z przekonaniem mówią o wyższym poziomie nauczania szkoły polskiej stwierdzając np. że to, czego uczą się teraz w Ameryce, w Polsce przerabiali już rok wcześniej. Można z tego wnioskować, że w każdym razie w szkole średniej młodzi Amerykanie nigdy naszych uczniów nie dogonią w którym miejscu oni nas przeskakują, skoro naukowe nagrody Nobla zdobyło aż 190 Amerykanów, a kraj ten przeżywa obecnie okres niezwykłej prosperity? W jakim stopniu o osiągnięciach tego kraju w dziedzinie nauki, technologii i gospodarki decydują możliwości znajdujące ą poza systemem szkolnym, a w jakim jest to zwiane z edukacją? Jedno nie ulega kwestii: w szkołach amerykańskich kształcą inaczej. Niektóre informacje na temat szkolnictwa w USA wydają się niezbędne dla zrozumienia i oceny faktów związanych z określeniem miejsca, roli i formy edukacji medialnej w tym systemie.

Wszystkie poniższe informacje i liczby pochodzą z oficjalnych publikacji amerykańskich. Co czwarty Amerykanin jest w jakiś sposób związany ze szkołą. Edukacja jest na pierwszym miejscu wśród zajęć jakim oddają się obywatele USA. W instytucjach oświaty, od przedszkola do koledżu uczy się ponad 65 milionów Amerykanów (z 240 milionów), z czego 86% uczęszcza do szkół publicznych. Szkolnictwo zatrudnia 3,2 miliona nauczycieli, 800 tys. inspektorów i około 2,5 tys. innych pracowników. Spośród 58 milionów uczących się, co roku 1,3 miliona otrzymuje dyplom wyższych studiów licencjackich w koledżu, magisterskich na uniwersytecie, doktorskich, medycznych lub inżynierskich,. W 1834 roku w Pensylwanii wprowadzono po raz pierwszy bezpłatne, ogólno dostępne szkolnictwo publiczne od przedszkola do uniwersytetu. Od zakończenia Wojny Domowej w 1865 roku bezpłatna edukacja finansowana ze środków publicznych, od przedszkola do uniwersytetu, stała się dostępna dla wszystkich. Amerykanie podkreślają z dumą, że żaden inny system edukacyjny na świecie nie obejmuje tak wielkiej liczby uczących się i nie traktuje ich z taką hojnością i wytrwałością. Przyznaje się jednak, że sytuacja edukacji finansowanej ze środków publicznych odzwierciedla napięcia w sferze ekonomicznej oraz sprzeczności polityczne i społeczne (w ostatnim czasie niektóre uniwersytety wprowadzają opłaty za naukę). Istotnym elementem amerykańskiego systemu edukacji jest powszechna wyższa szkoła średnia high school obejmująca 3 lub 4 ostatnie lata dwunastoletniej nauki szkolnej i otwierająca drogę do studiów w koledżu. W rezultacie, w populacji Amerykanów w wieku 25 lat i więcej, 80,9% ukończyło high school, 46,5% ma za sobą co najmniej kilka lat koledżu, a 22,2% ukończyło studia na poziomie koledżu lub wyżej. To, że szkoła średnia jest dostępna dla wszystkich, nie oznacza, że wszyscy młodzi Amerykanie uczą się w takich samych szkołach. Różnią się one programami, niektóre z nich są wyspecjalizowane (np. w kierunku naukowym, artystycznym, zawodowym) i przyjęcie do nich wymaga składania tzw. aplikacji, inne są szkołami rejonowymi, zobowiązanymi do przyjmowania wszystkich, którzy ukończyli niższy stopień szkoły średniej. Szkoły średnie wydają też różne dyplomy ukończenia szkoły, co bardziej już zależy od możliwości i woli ucznia; jedne dyplomy otwierają drogę do koledżów uniwersyteckich inne – do komunalnych, przeważnie dwuletnich, ale nie ostatecznie: możliwość ukończenia pełnych studiów nigdy nie jest zamknięta. Struktura systemu od siódmej klasy wzwyż jest niejednolita. Większość amerykańskich dzieci chodzi do darmowych szkół publicznych – public schools. Poza nimi funkcjonują szkoły prywatne – private schools w których płaci się za naukę oraz szkoły parafialne – parochial schools wspierane i prowadzone przez lokalne kościoły. W systemie amerykańskim występuje właściwie jeden nadrzędny egzamin respektowany przez większość koledży i uniwersytetów, jest to SAT (Scholastic Aptitude Test), wymagany od uczniów chcących kontynuować naukę na wyższych studiach. Poza tym mającym ogólnokrajowy charakter egzaminem inne testy i sprawdziany tworzone są przez same szkoły lub instytucje stanowe. W oparciu o nie, prace na zajęciach, prace domowe itd. uczniowie otrzymują oceny – grades. Uczniowie przechodzą na kolejny etap kształcenia (graduate, graduation) po zebraniu wymaganej liczby kredytów (w zasadzie każdy przedmiot trwający rok szkolny jest wart jeden kredyt). Z reguły uczniowie tworzą kombinację modułów – modules w skład których wchodzą podstawowe przedmioty określane jako wymagane – requirements (angielski, historia, matematyka) oraz różnorodne przedmioty specjalizacyjne nazywane wybieranymi – electives (języki obce, przedmioty artystyczne). Tworzenie własnego zestawu przedmiotów dotyczy każdego ucznia i każdego roku nauki w szkole średniej.

Większość kierunków studiów w koledżach i na uniwersytetach obejmuje czteroletni okres nauki. Również większość uczelni jest prywatna, za naukę w nich studenci muszą płacić, podobnie jak na uniwersytetach stanowych, tylko że od dwu do czterech razy więcej. Studenci wybierają moduły w skład, których wchodzi wiele przedmiotów obejmujących różnorodną tematykę i często nie wybierają kierunku studiów, specjalizacji (określanego jako główny – major) aż do końca pierwszego bądź drugiego roku nauki. Zwyczaj końcowe egzaminy z każdego modułu odbywają się na koniec każdego semestru. Ukończenie High School (wyższej szkoły średniej) umożliwia każdemu młodemu Amerykanowi wejście do koledżu który jest decydującym, zasadniczym i najważniejszym etapem kształcenia w systemie amerykańskim, uczęszcza do niej 95% młodzieży 14 – 17 lat, 90% do szkół publicznych. High School oferuje zarówno rozmaitość programów jak i dyplomów – różnorodność formalna tych szkół – determinuje to wybór koledżu, to soczewka systemu.

Kierowanie i opieka nad edukacją, na podstawie 10. Poprawki do Konstytucji USA spoczywa w rękach stanów lub społeczności lokalnych i różnice wynikają z ich właśnie decyzji. Tak w edukacji, jak i w przypadku wielu innych dziedzin życia model amerykański nie jest prosty ani uporządkowany, lecz stanowi mieszaninę programów i działań angażujących władze federalne, stanowe i lokalne. Według opinii historyków politologów jest to wynikiem starań o zrównoważenie konieczności ogólnonarodowego działania z potrzeba rządu możliwie niewielkiego, znajdującego się blisko ludzi i wrażliwego na ich potrzeby. Amerykanie uważają, ze szczególną cechą charakterystyczna ich systemu edukacyjnego jest szeroki zakres kompetencji w tej dziedzinie lokalnych władz szkolnych, wyłanianych spośród obywateli w drodze bezpośrednich wyborów. Decentralizacja czyniła też bardziej skomplikowaną reformę edukacji podjętą na początku lat osiemdziesiątych. Narodowa Komisja Doskonalenia Edukacji stwierdziła wówczas, ze Stany Zjednoczone są zagrożone tendencją schodzenia ku mierności Przejawiać się to miało w obniżeniu standardów nauczania, zmniejszaniem się udziału przedmiotów podstawowych na rzecz przedmiotów z wyboru. W wyniku reformy wszędzie wprowadzono egzaminy semestralne i na zakończenie High School zwiększono liczbę kredytów z podstawowych przedmiotów, koniecznych do uzyskania dyplomu. Czy w wyniku zwiększonych wymagań i większych rygorów, znana z liberalizmu szkoła amerykańska zmienia swój charakter? Uczniowie nadal wybierają mniej więcej połowę swoich zajęć w szkole. Generalnie, przedmioty podstawowe, jak: angielski, nauki ścisłe, nauki społeczne, matematyka i wychowanie fizyczne są w szkole średniej obowiązkowe od 10-12 kasy. Jednak w części szkół uczniowie mogą wybierać znaczną część zajęć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Wśród przedmiotów podstawowych większe szkoły mogą oferować wybór kursów w zakresie trzech poziomów akademickiego, zawodowego i ogólnego. Program akademicki jest nastawiony na przygotowanie uczniów do studiów w koledżu. Dodane są bardziej zaawansowane kursy matematyki, nauk ścisłych i języków obcych. Program zawodowy szkoli uczniów w dziedzinach: rolnictwa i zarządzania gospodarstwem farmerskim, biznesu, ekonomiki gospodarstwa domowego, opieki nad dziećmi i osobami chorymi, rzemiosła, mechaniki, budownictwa i in. Przygotowuje on do pracy i dalszego kształcenia. Program ogólny posiada cechy programów ,,akademickiego” i zawodowego. Jego wstępne kursy pozwalają raczej zrozumieć charakter różnych zawodów, aniżeli szkolą w ich zakresie. Ci, którzy nie zamierzają pójść do koledżu ani podjąć pracy w określonym zawodzie a chcą skorzystać z dobrodziejstwa wykształcenia w High School, często wybierają właśnie kierunek ogólny. Mimo elastyczności, powszechna dostępność szkoły średniej stwarza poważne problemy.

Tab.1 Struktura systemu edukacyjnego USA

Reklamy

Prezentacja badanej populacji

metodologia pracy magisterskiej

[pierwszy podrozdział]

Po ukazaniu różnorodnych koncepcji doświadczenia religij­nego oraz zaprezentowniu problematyki powiązanej z religijnoś­cią, a zwłaszcza z religijnością młodzieży nasuwa się pytanie jaki wpływ mają osobiste doświadcznia religijne na całokształt religijności młodego człowieka. Trzeci rozdział stanowić będzie próbę odpowiedzi na powyższe pytanie. W niniejszej pracy skoncentrowano się jedynie na religijności młodzieży w wieku 17 ‑ 20 lat

Wpływ przeżyć religijnych na kształt religijności młodzieży zostanie określony na podstawie własnych badań empirycznych.

Badania epiryczne na temat wpływu osobistych doświadczeń religijnych na kształt religijności młodzieży zostały przeprowa­dzone w okresie między listopadem 1993 roku a marcem 1994 roku. Wszyscy badani wyrazili zgodę na udział w badaniach psycholo­gicznych. Wszyscy badani uczęszczali do szkół płockich. Byli wśród nich zarówno uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Techni­kum Chemicznego oraz Pomaturalnego Studium Nauczycielskie­go. Łącznie badaniami psychologicznymi zostało objętych 120 osób. Szczegółowy rozkład wieku ilustruje tabela 5.

Tab. 5. Wiek badanych

 wiek     17     18     19     20
 N     43     28     32     17
 %    35,9    23,3    26,7   14,1

Średnia wieku u badanych osób wyniosła nieco powyżej 18 lat (18,19). Przeważającą część badanej populacji stanowiły kobiety, co ilustruje tabela.

Tab. 6. Płeć badanych

   Kobiety    Mężczyźni
 N         93           27
 %       77,5         22,5

W wyniku badań empirycznych przeprowadzonych w 1992 roku[i] stwierdzono, iż typ szkoły nie wpływa w sposób znaczą­cy na percepcję przeżycia religijnego wśród młodzieży.

Badana młodzież na wstępie została poproszone o próbę dokonania samooceny religijności (bardzo mocna ‑ 6, mocna ‑ 5, średnia ‑4, słaba ‑3, bardzo słaba ‑2, żadna ‑1). Wyniki samooceny religijności badanej młodzieży ilustruje tabela.

Tab. 7. Samoocena relgijności badanej populacji

religijność      ->      5      4       3      2      1      0
ilość osób      1     35      78      2      4      0
procent    0,8    29.2     65,0     1,6     3,4      0

* – „b. mocna”-5, „mocna”-4, „średnia”-3, „słaba”-2, „b. słaba”-1, „żadna”-0

Przeciętną samoocenę religijności można więc określić jako nieco wyższą od „średniej” (3, 22).

[i]  Por. R. Jaworski, J. Wichorowski. Percepcja przeżycia religij­nego u młodzieży szkół ponadpodstawo­wych. mps. Płock 1992 s. 10-11.

W szkole – Lipa jako drzewo poetyckiej inspiracji

Wybitnie męska symbolika dębu ujawniała się nieraz w obrzędach, np. składanie ofiary z barana św. Eliaszowi, w którym kobiety uczestniczyły w roli widzów.

Zarówno pod dębami, a także lipami i brzozami u nadwołżańskich Finów składano ofiary pogańskim bogom. Tamże, np. uzdę używaną przy rytuale ofiarowania, sporządzano z lipowego łyka, a kij lipowy uchodził za apotropion. Podobnie Ukraińcom, Polakom i Czechom lipowe łyko albo uzda z niego, a niekiedy i kij lipowy służą jako najpewniejsze środki, przy pomocy których można unieszkodliwić czy schwytać wampira, wodnika czy inne złe demony.

Lipa na terenie Słowiańszczyzny zaliczana jest do drzew „dobrych”, co zawdzięcza swemu miododajnemu, wonnemu kwieciu. To właśnie jemu przypisuje się właściwości apotropeiczne i lecznicze. Spośród lekarstw od dawna używano od kaszlu naparu z lipowego kwiatu.

Dla wielu lipa jest symbolem kruchości może z powodu swego miękkiego drewna. Powiada się, że ten kto na noc przykryje sobie oczy liśćmi lipy, po przebudzeniu z pewnością stwierdzi, że wzrok mu się poprawił. Kwiatostany lipy już w XVI w. znane były ze swych właściwości uspokajających i kojących. Tą sławą cieszą się do dziś; można je skutecznie stosować w lżejszych przypadkach zaburzeń nerwowych i krążeniowych. Natomiast z kory lipowej uzyskujemy odwar stosowany jako środek uśmierzający.

Lipa, roślina dobroczynna, drzewo niosące w swym słodkim zapachu ulgę i radość temu, kto ma szczęście znaleźć się w jego pobliżu10.

Wiadomo, że w czasach Kochanowskiego lipa była tematem ludowych pieśni. Świadectwa dostarcza nam choćby Łukasz Górnicki, który w „Dworzaninie polskim” wspomina mimochodem, iż „kmieć w gorącze dni śpiewając sobie o lipce mało pracej a potu czuje”11.

Jeśli natomiast zwrócimy się ku polskiej tradycji literackiej to możemy odnaleźć dwa wyimki z dzieł Mikołaja Reja, pierwszy pochodzi z trzeciego rozdziału „Wizerunku własnego żywota człowieka poczciwego”, drugi z czwartego rozdziału „Źwierzyńca” epigram zatytułowany „Lipka na cne obyczaje”. I to już właściwie wszystko lub niemal wszystko, co miała do powiedzenia na temat lipy polska literatura przed Kochanowskim.

Lipa, której byt literacki wykreował Kochanowski symbolizowała szczęście i spokój. Poeta przywoływał ją nie tylko we „Fraszkach”, ale także dwukrotnie w „Pieśniach”. Po raz pierwszy w Pieśni z „Ksiąg wtórych”, gdy zapraszał Hannę do Czarnolasu, Kochanowski przy okazji podał informację o usytuowaniu lipy:

„Samy Cię ściany wołają

I z dobrą myślą czekają;

Lipa stojąc wpośród dworu

Wygląda Cię coraz z boru”.12

Słowa te są potwierdzeniem, że lipa nie była jedynie wytworem poetyckiej fantazji lecz istniała naprawdę.

Podobne przykłady potwierdzające istnienie lipy podaje Klementyna z Tańskich Hoffmanowa w swojej powieści, gdzie pisze: „stała ona (lipa) odosobniona o kilkaset kroków od domu, ku wschodowi (…) ztamtąd było widać staw zwierciadlany i dosyć rozległy, młyn Dzbukiem zwany i cienisty lasek jaworowy ręką rodziców jego sadzony, przez który strumyk przebiegał”13.

W pieśni Czarnoleskiej dwór jest określeniem nie tyle budynku mieszkalnego, co centrum wsi. Drzewa, które otaczały dom, autorzy ziemiańscy wyróżniali epitetem wartościującym „wysokie”, odsyłającym do wyobrażeń horyzontalnych i wertykalnych. Jadwiga Kotarska pisze: „W kreacji przestrzennej ziemiańskiej Arkadii drzewa stanowiły istotny czynnik. One wyznaczały jej obszar granice, którego centrum tworzył dom, a chroniły przed tym co nieprzyjazne, obce przed siłami żywiołów. Ziemianin bytując w arboralnym pejzażu wsi kształtował swą przestrzeń życiową w harmonii z przyrodą. Dom mieszkalny był drewniany, zbudowany z darów natury. Pobliże domostwa tworzyły chłodniki, altanki, zielone ustronia pod rozrosłymi konarami drzew. Sąsiadujące nierzadko z gajem stanowiły w arboralnym obrazie szlacheckiej wsi sielską przestrzeń ziemiańskiego otium.”14

Lipa zajmowała miejsce szczególne, wyróżnione, dom był ocieniony jej konarami, podobnie dziedziniec. Wizerunek poety grającego na lutni w cieniu rozłożystego drzewa ukazuje Pieśń 7 „Ksiąg wtórych”:

„Słońce pali, a ziemia idzie w popiół prawie,

Świata nie widać w kurzawie,

Rzeki dnem uciekają

A zgorzałe zioła dżdża z nieba wołają

Dzieci z flaszą do studniej, a stół w cieniu lipowy,

Gdzie gospodarskiej głowy, od gorącego lata, broni list

Za wsadzenie przyjemna zapłata”15.

Fragment ten mógłby sugerować, że drzewo zostało niegdyś posadzone rękę gospodarza, bardziej prawdopodobne jest wszakże, iż lipa spłacała tylko dług zaciągnięty niegdyś wobec któregoś z przodków poety.

Ale nie tylko za sprawą użyczanego cienia w gorące letnie dni, poeta cenił owe drzewo. Była ona jednocześnie patronką układanych pod nią „wirszów”, świadkiem powstawania poezji, pierwszą słuchaczką i powierniczką literackich zmagań i dokonań.

We fraszkach lipa pojawiła się aż trzykrotnie. Pierwsza z nich zatytułowana „Na lipę” należy do najbardziej chyba znanych wierszy polskich, jednak ze względu na jej rolę pozwolę sobie przytoczyć ją tutaj w całości:

„Gościu siądź pod mym liściem, a odpocznij sobie

Nie dojdzie Cię tu słońce, przyrzekam ja tobie,

Choć się najwysszej wzbije, a proste promienie

Ściągną pod swoje drzewa rozstrzelane cienie,

Tu zawżdy chłodne wiatry z pola zawiewają,

Tu słowicy, tu szpacy wdzięcznie narzekają,

Z mego wonnego kwiatu pracowite pszczoły

Biorą miód, który potem szlachci pańskie stoły

A ja swym cichym szeptem sprawić umiem snadnie

Że człowiekowi łacno słodki sen przypadnie

Jabłek wprawdzie nie rodzą, lecz mię pan tak kładzie

Jako szczep najpłodniejszy w hesperyjskim sadzie”16

Fraszka „Na lipę” jest monologiem wypowiedzianym przez zanimizowane drzewo. Ta przenośnia ogarnia cały utwór. W utworze Kochanowskiego ta animizacja, zmierzająca ku personifikacji, dokonuje swoistej humanizacji przyrody. Jej element – lipa staje się żywym bohaterem fraszki i partnerem owego „gościa”, do którego zwraca się w apostrofie.

Lipa wyobrażona jest jako istota ludzka, obdarzona atrybutem mowy, zachęca aby usiąść w jej cieniu. Zaprasza do wypoczynku. Jest to rozbudowana autolaudacja, w której lipa podnosi swoje użytkowe zalety. Mówi, że daje cień ludziom, schronienie ptakom, nektar pszczołom, a szumem swoich liści sprowadza słodkie sny.

Leksyka fraszki jest „naturalna”, tzn. opiera się na żywej, codziennej, potocznej polszczyźnie. Kochanowski wykorzystuje jednak w doborze słownictwa charakterystyczne dla języka polskiego cechy fonetyczne. Owe – tak trudne do wymówienia przez cudzoziemców – szeleszczące zbitki spółgłoskowe. Ta instrumentacja głoskowa fraszki Kochanowskiego jest znamienna. Wiadomo przecież, że warstwa brzmieniowa tekstu literackiego jest nosicielem treści semantycznych. Jaka jest zatem jej funkcja? Cała fraszka tymi spółgłoskami szumi i szepce, miękko i łagodnie, kojąco, płynnie.

Podmiotem mówiącym jest lipa – jej monolog jest jak gdyby wypowiadany szelestem liści, które obiecują ukojenie i spokój w krainie czarnoleskiej łagodności. Treścią bowiem tego monologu jest zaproszenie do odpoczynku poparte wyliczaniem zalet i uroków drzewa, co składa się na „słowem malowany” autoportret lipy i życia w niej panującego.

Ta swobodna i „zwyczajna” wypowiedź została opracowana przez poetę z niezwykłym kunsztem, przejawiającym się m.in. w operowaniu epitetami. W tym utworze epitety pełnią bardzo różnorakie funkcje. Jedne określają cechy fizyczne, zewnętrzne elementów przedstawionego świata: „proste” (zapewne w sensie: prostopadłe) promienie słońca, w południe stojącego w zenicie i „rozstrzelone” (rozproszone) cienie listowia kołysanego przez wiatr. Tu epitety współtworzą obraz natury, wzbogacając go o pewne, istotne szczegóły: cień rzucany przez liście jest tak nieprzenikniony i dobroczynny, że chroni człowieka przed skawrem słońca, nawet jeśli się ono „nawysszej wzbije”.

10 Macioti Maria Immacalata – Mity i magie ziół: przekł I. Komis, Warszawa 1991, s. 510

11 Ł. Górnicki, Dworzanin polski, oprac. R. Pollak, Wrocław 1954, s. 110

12 J. Kochanowski, Dzieła wszystkie, t. IV Pieśni, opr. M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s. 185

13 K. z Tańskich Hoffmanowa, Jan Kochanowski w Czarnolesie, Kraków 1898, s. 35

14 J. Kotarska, Co lipie do wirszów? Drzewa arkadii ziemiańskiej, [w:] Literacka symbolika roślin, pod

red. A. Martuszewskiej, Gdańsk 1997, s. 40

15 J. Kochanowski, Dzieła wszystkie, t. IV Pieśni, opr. M. R. Mayenowa, Wrocław 1991, s 245

16 J. Kochanowski, Fraszki, opr. J. Pelc, Wrocław 1991, s. 170

 

Większość nowych programów posiada podział dzieł literackich na kategorie problemowe

Większość nowych programów posiada podział dzieł literackich na kategorie problemowe. A. Chomiuk dla I klasy gimnazjum proponował taki podział:

 • Świat wokół nas (np. J.Gaarder „Świat Zofii” )
 • Literackie deformacje rzeczywistości – humor, satyra, karykatura (np. J. Kochnowski, wybór fraszek)
 • Arkadie (np. Biblia , A.Mickiewicz „Pan Tadeusz”)
 • Różne oblicza tradycji (np. A.Mickiewicz „II cz. Dziadów”)
 • Bohaterowie dawni i współcześni (np. J.Parandowski „Mitologia”)
 • Natomiast w II klasie autorka proponuje:
 • „Najdroższe słowo – ojczyzna” (np. „Mazurek Dąbrowskiego”)
 • Jak dorastamy (np. S.Żeromski „Syzyfowe prace”)
 • „Miłość, oczywiście, że miłość!” (np. W.Szekspir „Romeo i Julia” oraz A. de Saint-Exupéry „Mały Książę”)
 • Piękno istnienia, smutek przemijania (A.Mickiewicz „Polały się łzy…”)
 • Śmierć (np. „Pieśń o Rolandzie”, J.Kochanowski „Treny”)
 • Fantazja – fantastyka – futurologia (np. S.Lem, wybrane opowiadania)

W III klasie gimnazjum „Małego Księcia” umiejscowiły między innymi takie programy nauczania, jak „To lubię” oraz „Świat człowieka” . Uważam, że ten ostatni program zasługuje na szczególną uwagę, dzięki bardzo dokładnemu opracowaniu poszczególnych rozdziałów.

W programie tym każda epoka prezentowana jest z siedmiu różnych punktów widzenia, które określono następująco:

 1. W świecie faktów
 2. W świecie idei
  3. W świecie fantazji
  4. W świecie emocji
  5. W świecie kreacji
  6. W poszukiwaniu prawdy
  7. Jak żyć?

Autorzy omawianego programu sugerują, iż pierwsze dwa działy powinny być realizowane przez historyków. Kolejne trzy przez polonistę, natomiast dział szósty i siódmy może realizować polonista lub filozof.
Baśń Saint-Exupéry’ego znalazła swoje miejsce w dziale „W świecie kreacji”, obok takich utworów, jak: J.Szaniawskiego „Żeglarz”, W.Gombrowicza „Ferdydurke”, F.S.Fitzgeralda „Przygody Pata Hobby”, F.Kafki „Przemiana” i in..
To bogactwo i różnorodność utworów literackich w jakich sąsiedztwie znalazł się „Mały Książę” pozwoli uczniom zapoznać się z wachlarzem wartościowych tekstów. Różnią się one zdecydowanie od tych, z którymi młodzi ludzie zetknęli się w klasach wcześniejszych. Tamte utwory traktowały przede wszystkim o tym, co było bliskie dzieciom, co wiązało się z ich światem.

Tradycja czarnoleska w twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

         Obecność tradycji czarnoleskiej w twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego mieści się doskonale w formule rzeczy czarnoleskiej, zaznacza się jako inspiracja twórcza w dziełach najlepszych poety, który nazwał się skromnie „czeladnikiem u Kochanowskiego”.

Po roku 1956 kształt tradycji czarnoleskiej poddany został przeobrażeniom wynikającym z reorientacji filozoficznych w nurcie współczesnej poezji klasycyzującej – w twórczości poetów poszukujących harmonii i ładu wbrew chaosowi własnej współczesności.

Dzieła Kochanowskiego traktowane są jako miara doskonałości, wobec której – nie tylko reinterpretacji, ale i rewaloryzacji – podlegają ambicje, możliwości i dokonania współczesnej twórczości.

Przykład świadomego wyzyskania humanistycznych idei oraz poetyki ładu i harmonii w próbach objaśniania sytuacji egzystencjalnej współczesnego człowieka, przy wykorzystaniu aluzji i reminiscencji z poezji Kochanowskiego, odnajdujemy w wierszu Bolesława Taborowskiego:

„Janie, do cię wracamy w czarnoleskie lipy,

by sprowadzić naszych natchnień nieświadomy walor

szukamy twego cienia w parkowej alei

a gdy od stawu rechot żab sennie dobiega

twego głosu twej rady pragniemy dosłyszeć

bo sens ma tylko mowa której dźwięki składne

ty podałeś następcom jako cenną czaszę.”[1]

Wynik tej próby jest dramatyczny; odniesienie do wzorca klasycznego odsłania brutalnie współczesny świat pogrążony w chaosie. Także w sferze etyki i estetyki:

„A nieporadne głosy nasze z wolna cichną

bo jakie teraz można śpiewać gdy po tobie

już tylko wstrzemięźliwe zostają posłowia

i jak żaby w tym stawie kumkamy ostrożnie

gdy ludzkość dni dopełnia w zamęcie mijania

i tego już nie wiemy czy to w twoje ślady

idziemy z Czarnolasu w ciemną otchłań nocy.”[2]

Problem dehumanizacji współczesnego świata, praktyka sprowadzania mitów i symboli kulturowych do skali mikro, za cenę ładu i porządku „małej stabilizacji”, wytrwale obecne w twórczości Ernesta Brylla, ujawniają się w wierszach tego autora w przewrotnym, groteskowym odsłonięciu trywialności ludzkiego losu:

„O wielka sztuko mądrego merdania!

Gorzka nauko niby półgadania

niedomilczenia …

 O męko chodzenia!

Skokami jak z Iliady, choć niemoc w kolanach.

Skąd ta Kochanowskiego lipa miodami nalana

w naszych półsłowiach miękko się odmienia

w gałązkę osiczyny.”[3]

Posłużenie się spuścizną Kochanowskiego jako symbolem najwyższych wartości w naszej kulturze, funkcjonuje w kategoriach współczesnej moralistyki; tkwi ona w pytaniach Taborskiego, jak i w sensie fraszki Brylla – trywialność i banał sprowadzając literaturę ze szczytów Parnasu, odbierają jej siłę moralną i wiarygodność ideową.

[1] B. Taborski, W Czarnolesie [w:] B. Taborski, Głos milczenia, Kraków 1969, s. 78

[2] ibidem

[3] E. Bryll, Na lipę [w:] E. Bryll, Fraszki na dzień dobry, Kraków 1969, s. 56

 

Opracowanie metodyczne „Małego Księcia”

Na lekcjach języka polskiego uczniowie powinni rozważać takie problemy i zadania literackie, które pozwoliłyby na optymalną realizację celów pracy nad lekturą szkolną, ukazały to, co istotne w dziele literackim. Aby osiągnąć te cele, należy oddziaływać na ucznia lokując go w różnych relacjach wobec dzieła: w roli czytelnika, wykonawcy, badacza.

Analiza literacka wiąże się z pracą ucznia na lekcji i samodzielną pracą w domu. Nauczyciel musi pamiętać, że uczeń pracuje w domu inaczej niż w szkole, co wiąże się z odmiennymi warunkami zewnętrznymi oraz z sytuacją psychiczną dziecka. Zadania domowe powinny być powiązane z materiałem, nad którym uczniowie pracowali w szkole.

W niniejszym rozdziale chciałabym zaproponować cykl lekcji poświęcony „Małemu Księciu”, który otwierają zajęcia zapoznające uczniów z sylwetką A. Saint-Exupéry’ego. Również na tej jednostce lekcyjnej proponuję sprawdzenie, w jakim stopniu treść lektury została przez uczniów przyswojona. Na kolejnych lekcjach proponuję przyjrzeć się problematyce symboliki „Małego Księcia”, pięknem i radością przyjaźni oraz obrazem dorosłych, widzianych oczami dziecka. Polecam także obejrzenie ekranizacji „Małego Księcia”.

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII TEMAT: HISTORIA MAŁEGO KSIĘCIA W BAŚNI POETYCKIEJ

CELE:    -umiejętność opowiadania historii bohatera literackiego umiejętność wskazania różnic w stosunku do baśni klasycznej,

-poznanie wyznaczników poetyckości w tekście epickim

METODY:    -dyskusja,    -praca z tekstem,

-praca pisemna (kartkówka)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:    -tekst „Małego Księcia”,

PRZEBIEG LEKCJI
L.P. CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI UCZNIÓW SPODZIEWANY EFEKT
CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Czynności organizacyjne: powitanie, sprawdzenie obecności Przygotowanie do zajęć
2. Przeprowadzenie krót-kiego sprawdzianu Sprawdzenie znajomości tekstu
3. Prośba o przedstawienie referatu z uwzględnieniem tylko najważniejszych faktów dotyczących życia i twórczości pisarza Prezentacja biografii A. Saint-Exupéry’ego przez ucznia (wcześniej wyznaczonego) Wskazanie wspólnych elementów pomiędzy życiorysem pisarza a treścią książki (zawód pilota, wypadek, pobyt na pustyni)
4. Zebranie najważniejszych informacji z przedstawio-nego referatu Sporządzenie krótkiej notatki
CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
1. Badanie konkretyzacji: -Mały Książę to utwór o … -Jak zrozumieliście ten tekst? Uczniowie wypowiadają wrażenia, prezentują spostrzeżenia i dokonują wstępnej interpretacji
2. Zapisanie tematu lekcji
3. Zapytanie o cechy kla-sycznej baśni. Wskazanie na różnice w tekście Ma-łego Księcia: -co stanowi o poetyckości tego tekstu? -jak poetyckość przejawia się w tekście epickim? Uczniowie przypominają znaną baśń; na jej podstawie podają cechy baśni. Porównują wnioski z baśnią o Małym Księciu Stwierdzenie inności Małego Księcia
4. Praca z tekstem. *Wskazanie elementów świata przedstawionego. *Etapy podróży Małego Księcia. Zadanie domowe Polecenie zwrócenia uwagi na losy róży i Małego Księcia, przebieg ich znajomości, postacie dorosłych
 • miejsce: Sahara
 • czas: 8 dni pobytu na pustyni
 • bohaterowie: pilot i Mały Książę
 • wydarzenia: awaryjne lądowanie, spotkanie chłopca, jego opowieść
 • narracja: pierwszoosobowa, narrator jest bezpośrednim uczestnikiem wydarzeń, wiedza ograniczona, retrospekcja

Etapy:

 • Planeta Króla
 • Planeta Próżnego
 • Planeta Pijaka
 • Planeta Bankiera
 • Planeta Latarnika
 • Planeta Geografa
 • Ziemia

 

KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIII

TEMAT: DLACZEGO WEDŁUG MAŁEGO KSIĘCIA DOROŚLI SĄ ŚMIESZNI I DZIWNI?

CELE:    -umiejętność nazywania cech,

-umiejętność nazywania sądów (o dorosłych),

-zwrócenie uwagi na prostotę człowieka młodego, możliwość niezrozumienia świata dorosłych

METODY:    -metoda problemowa    -praca z tekstem ŚRODKI DYDAKTYCZNE:    -tekst „Małego Księcia”

PRZEBIEG LEKCJI
L.P. CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI UCZNIÓW SPODZIEWANY EFEKT
CZĘŚĆ WSTĘPNA
1. Czynności organizacyjne
2. Polecenie przypomnienia trasy Małego Księcia Uczniowie wymieniają kolejnych gospodarzy napotkanych planet
3. Zapisanie tematu na ta-blicy
CZĘŚĆ WŁAŚCIWA
1. Zwrócenie uwagi na temat – czy mogą poprzeć tezę zawartą w temacie?
2. Jak przedstawiał się kon-takt Małego Księcia z dorosłymi? Praca z tekstem; indywidualne wypowiedzi
3. Co sądził o ich szczegól-nych upodobaniach?
4. Jak kreowany jest świat dorosłych? Jakie są wrażenia chłopca? Uzasadnienie tematu
5. Prośba o nadanie cech poszczególnym osobom Zapisanie cech na tablicy i w formie notatki w zeszytach

 

Analiza i interpretacja utworu „Mały Książę”

Są książki, do których wraca się jak do źródła, książki, z których pamięta się całe zdanie, obrazy symbole. „Bywa tak – pisał kiedyś Baley – że książka, która komuś wpadnie w ręce niespodzianie, staje się biblią, którą musi się mieć na własność i którą ciągle na nowo się czyta”. Dla wielu ludzi taką „biblią” może być właśnie „Mały Książę”. Ta mała książeczka przekazuje odwieczne prawdy w formie wyrazistych, poetyckich obrazów. Mądre, refleksyjne spojrzenie na świat przez dojrzałego humanistę, wiara w człowieka, w jego wewnętrzne bogactwo, pracę, w jego siły i uczucia, czynią z tej książki doskonałą lekturę zarówno dla dziecięcego czytelnika, jak i dla dojrzałego, w pełni ukształtowanego człowieka. Młody czytelnik, który uległ fascynacji osobą bohatera i nastrojem utworu, zasmakował w refleksyjności – z całą pewnością sięgnie po tę lekturę ponownie, może nawet wielokrotnie, i za każdym razem będzie odkrywał nowe, głębsze wartości. Postać Małego Księcia pobudzi jego ciekawość świata, pomoże zrozumieć istotę i sens filozoficznej myśli autora o wędrówce człowieka przez życie, jego odkryciach, pracy, miłości i mądrości. „Być może, zastanowi go najistotniejszy w tej baśni problem kształtowania poprzez myślenie twórcze tych aspektów życia, które stanowią jedną z najtrudniejszych do zaspokojenia potrzeb człowieka: potrzebę określenia dla samego siebie podstawowych i naczelnych wartości , kierujących życiem wartości , dla których warto żyć , bez których życie traci sens”. Dla dojrzałego człowieka lektura „Małego Księcia” stanowi szansę ponownego odnalezienia tych wartości, które kierują dziecięcą wrażliwością, dziecięcą percepcją świata. „Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają (…). Poświęcają czas lalce z gałganków, która nabiera dla nich wielkiego znaczenia, i płaczą, gdy się im ją odbierze”. Mały Książę może pomóc w odnalezieniu drogi do zrozumienia siebie, drogi powrotu do bezpośrednich kontaktów ze światem, na który patrzymy schematycznie, powierzchownie, nie szukając istotnych treści. Ta mała książeczka, formalnie przeznaczona dla dzieci, zmusza do twórczego myślenia o własnym życiu , do odczuwania skomplikowanego świata jako całości, do poszukiwania własnego w nim miejsca i roli, jaką każdy ma do spełnienia. Do baśni o Małym Księcia wkraczamy przez dedykację o wymowie zbliżonej do motta, które bywa kluczem interpretacyjnym utworu. Zawartość dedykacji stanowi wykładnię humanistycznej postawy autora, a zaakcentowane „powody” dedykacji ujawniają elementarne kryteria wartości, jaki hołduje pisarz. Poświęca tę książkę Leonowi Werth, ponieważ jest jego najlepszym przyjacielem na świecie, „potrafi zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci i znajduje się w okupowanej Francji, gdzie cierpi głód i chłód”. A najważniejsza w tym wszystkim jest chęć pocieszenia człowieka – przyjaciela. Natomiast ostatnie zdanie dedykacji stanowią doskonałe przejście do właściwego tekstu: „Wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. Choć niewielu z nich o tym pamięta.” ” Mały Książę” nawiązuje do zdarzenia z życia autora. W 1935 roku podczas próby pobicia rekordu na trasie Paryż – Sajgon Saint-Exupéry i mechanik Prevot zmuszeni byli do lądowania na Pustyni Libijskiej. W ostatniej niemalże chwili uratowani przez karawanę, spędzili tam kilka dni i nocy. O tych dramatycznych przeżyciach Exupéry napisał w tekście wchodzącym w skład „Ziemi, planety ludzi”, zatytułowanym „W sercu pustyni”. Opisał przeżycia spragnionego człowieka , który dostaje wodę. Opowiadanie Pilota – narratora rozpoczyna się od wspomnień z dzieciństwa. Gdy był sześcioletnim chłopcem narysował węża boa, który połknął słonia. Jeden rysunek przedstawiał węża z zewnątrz, a drugi jego przekrój. Nikt z dorosłych nie potrafił prawidłowo odczytać obrazków, więc chłopiec się zrezygnował z malarstwa i został pilotem. Jako człowiek dorosły prowadzi życie samotnika. Podczas lotu nad Saharą psuje mu się silnik i musi awaryjnie lądować na pustyni. Tu pewnego dnia spotyka małego chłopca, który prosi Pilota o narysowanie baranka. Tak rozpoczyna się wątek „Małego Księcia”. Fabuła „Małego Księcia” zawiera trzy wątki: realistyczny, baśniowy i psychologiczny. Wątek realistyczny wyznacza katastrowa lotnicza i przymusowe lądowanie narratora – lotnika na Saharze. Rozgrywa się w ciągu ośmiu dni, podczas których spotyka Małego Księcia. Dni owe upływają pilotowi na naprawie silnika oraz dialogach z tytułowym bohaterem. W trakcie rozmów prowadzonych na pustyni narrator odkrywa coraz więcej małego przyjaciela: skąd przybył, jak wygląda jego planeta , problem z baobabami, wreszcie poznał przyczynę, dla której Mały Książę znalazł się na ziemi – miłość do róży, jednego kwiatu, który rósł na planecie Księcia. Ósmego dnia pobytu na pustyni wyruszyli na poszukiwanie studni. Znaleźli ją o świcie następnego dnia. Wątek baśniowy pokazuje bohatera i jego wędrówkę po fantastycznych planetach. Dzięki tej robinsonadzie wyłania się naczelna idea utworu – prawda o miłości, cierpieniu, szczęściu, odpowiedzialności za losy innych, o samotności. Baśniowe elementy w świecie przedstawionym ułatwiają wyłożenie pewnej filozofii, którą trudno byłoby ująć w konwencji realistycznej. Nadrzędną rolę w utworze pełni wątek psychologiczny. Dotyczy on głównie Małego Księcia, ale angażuje także: różę, lisa, żmiję i lotnika. To oni właśnie uczestniczą w duchowej przemianie bohatera. Różą wytycza kierunek wydarzeń. Konflikt z nią sprawia, że Mały Książę dokonuje samooceny. Uświadamia sobie własną niedojrzałość, dotkliwie zaczyna odczuwać samotność. Ogarnia go tęsknota za przyjacielem, dlatego postanawia opuścić różę i swoją planetę. Czuje żal i nie wierzy w powrót. Ma nadzieję „znalezienia sobie zajęcia i nauczenia się czegoś”. Chłopiec, podczas swojej wędrówki spotyka różne osoby, obserwuje ich zachowanie, które pobudzają go do myślenia. Zaczyna zdobywać doświadczenia, dojrzewa intelektualnie i emocjonalnie. W czasie pobytu na szóstej planecie po raz pierwszy odczuwa tęsknotę za różą. Później, dzięki lisowi odkrywa, że róża jest mu droga, bo „oswoił” ją własną pracą. Następnie w małym bohaterze rodzi się poczucie odpowiedzialności i potrzeba ofiary. Jest to najwyższy stopień wtajemniczenia w sen i głębię życia. Razem z lotnikiem, pokonując trudności, Mały Książę odkrywa studnię – cel ostateczny. Woda z niej posiada magiczną moc. Dzięki tej wodzie może podjąć najtrudniejszą decyzję – zaakceptować śmierć. I to właśnie jest punkt kulminacyjny jego podróży. Cały okres poszukiwań Małego Księcia, wszystkie jego zdobycze, przemyślenia sprawiły, że przestał bać się śmierci. Dzięki niej miał wrócić do swej róży. Zanim przyjął śmierć z godnością, długo dorastał i przygotowywał się do tej chwili. Odkrywał wartości duchowe (przyjaźni, miłości, odpowiedzialności za innych), przezwyciężał własne słabości: „Szukanie studni na olbrzymiej pustyni jest absurdem. Mimo to udaliśmy się w drogę…”. W taki oto sposób, w wielkim skrócie, można przedstawić fabułę „Małego Księcia”. Kolejnym etapem tego rozdziału będzie dokładna analiza i próba interpretacji utworu. Eugen Drewermann, analizując „Małego Księcia”, napisał, że „jeśli śladami Małego Księcia zbliżymy się do świata, który znamy aż do przesytu i znudzenia, patrząc przy tym pozbawionymi fałszu oczami dziecka, to odsłania się nam on jako panoptikum próżności, marności i całkowitej niezdolności do miłowania czegokolwiek poza samym sobą, jako kalejdoskop dziwacznych egocentryków, którzy zamieszkują własne planety, o lata świetlne oddaleni zarówno od wszystkich ludzi, jak i wszelkiego człowieczeństwa (…).” Tak więc w planetarnej podróży Małego Księcia najpierw oglądamy smutne widowisko samotnego podstarzałego Króla, który wszystkich ludzi traktuje jako poddanych i który wmawia sobie, że swymi rozkazami decyduje o wszystkim, co się dzieje. Jego świat, całkowicie przykryty gronostajami jego płaszcza, jest malusieńki, ale nawet tego małego świata nigdy nie próbował naprawdę poznać. On, monarcha o rzekomo nieograniczonej władzy, którego wola zdaje się rządzić wszystkim dokoła , nie ma najmniejszego wyobrażenia o rzeczywistym świecie. Jego stosunki z ludźmi ograniczają się jedynie do pytania, do czego może wykorzystać w ramach fikcyjnych interesów swej władzy, a przy tym natychmiast okazuje się, że zasady jego praktycznego rozumu są całkowicie abstrakcyjne i obce ludziom. Mimo to Król ten nauczył się, że autorytet musi opierać się na rozumie i że dlatego może on rozkazywać tylko to, co przewidział sam bieg natury; jego rozkazy nie mogą być sprzeczne z prawami natury. „Jeśli rozkażę generałowi, aby jak motyl przeleciał z jednego kwiatka na drugi, albo rozkażę mu napisać tragedię, albo zmienić się w morskiego ptaka, a generał nie wykona otrzymanego rozkazu, to nie byłaby to wina generała” – mówi Król. Ale od rozkazywania generałom, by pełnili „służbę motyli”, jeszcze okrutniejsze wydaje się zmuszanie ludzi o wrażliwości, czułości i pięknie motyli, żeby sami trzymali się w szeregu, a właśnie to próbuje zrobić Król z Małym Księciem. Wprawdzie udaje on, że zrozumiał, iż rozkazywać można tylko wtedy, kiedy samemu potrafi się być posłusznym, jednakże żadną miarą nie zrezygnuje z wyimaginowanej wszechmocy i bynajmniej nie pozostawia rzeczy ich własnemu biegowi. Przeciwnie, obstaje przy rozkazie – jakże obcym naturze Małego Księcia – by ten został sędzią, po to tylko, aby skazać na śmierć wszystkie szczury na planecie Króla. W istocie więc on, który zachowuje się tak rozsądnie i łagodnie, jest okrutnym despotą, lubi innych przerażać, żeby przez całe życie byli zależni od jego łaski. Mały Książę zauważa, że ludzie podobni do Króla są niezdolni do podjęcia dialogu; z góry wiadomo, że rozmowa z nim mija się z celem, a kiedy odejdzie się od nich, to nawet wymuszone zerwanie kontaktu zinterpretują jako swój triumf. Kiedy chłopiec zirytowany, znudzony i pełen obrzydzenia opuszcza Króla, słyszy jeszcze, jak ten mianuje go swym ambasadorem. Ale o czym miałby on donosić Królowi poza tym, że takie życie nie przysporzy szczęścia? E. Drewermann podaje cytat z Biblii: „Jeśli ktoś chce być pierwszy, niechaj stanie się ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkich” (Mk 9,35)- jako jedyne przysłowie, które należałoby z planety zanieść światu. Jednak są osoby jeszcze gorsze od Królów, czyli ludzie Próżni. Żyją oni w przekonaniu, że już samo ich istnienie wyróżnia ich spośród innych i czyni doskonałymi. Również ono przez swą żądzę posiadania administratorów i klakierów natychmiast skazują się na pozbawiony łaski świat samotności. Mały Książę odkrywa smutną prawdę, że nie można długo żyć razem z człowiekiem, który zawsze ma na ustach tylko jedno pytanie: czy pochwala się jego wygląd i okazuje się szacunek jego poglądom? Choć narcystyczne kaprysy samouwielbienia i żądzy podziwu da się, być może, przez pewien czas traktować jako zabawne, to w końcu zaczyna się zauważać żałosną monotonię, nieznośny egotyzm i właściwy Próżnym całkowity brak zainteresowania losem innych. Kolejną planetą, na którą dociera Mały Książę, jest planeta Pijaka. Pijak jest człowiekiem, który już nie znosi swojego widoku i zamiast pracować nad sobą i badać przyczyny nienawiści, jaką żywi do samego siebie, woli siebie zapomnieć. Rozczarowanie z powodu niemożności osiągnięcia wielkości prowadzi do rozpaczy i pełnej rezygnacji z próby, by odtąd w żalu pogrążyć się nad samym sobą. Pijak zaczyna więc pić, aby zapomnieć o swym upodleniu, co nader szybko zamyka się w błędne koło. Miejsce kontaktów międzyludzkich zajmuje samolubne rozkoszowanie się upojeniem, a chwile zapomnienia o sobie, które mają zdławić uczucie obrzydzenia do siebie, w istocie służą tylko do tego, by zwiększyć brzemię własnej niegodziwości i uczynić je nieznośnym. W Małym Księciu widok takiego samo zniewolenia nałogiem wzbudził litość. Ale oprócz litości takim ludziom nic nie można dać, nie można im pomóc, bo oni tego nie chcą. Unikają wszelkiej rozmowy, wszelkich wyjaśnień żądając tylko, by ich zostawić w spokoju. Obok tej trójki negatywnych postaci, ludzi delektujących się samymi sobą, na Małego Księcia czekają jeszcze trzy inne planety, zamieszkane przez postacie, które ingerują w życie świata tylko po to, by nieuchronnie ściągnąć nań nieszczęście. Wszystkie one faktycznie chciałyby na swój sposób osiągnąć wielkość – w rzeczywistości jednak wielka jest tylko ich samotność. Poznajemy więc Bankiera, dla którego najwyższą wartością jest pieniądz. Postać ta symbolizuje kapitalistę, który rezygnuje z wszelkiego używania swych pieniędzy po to, żeby zza pomocą większych pieniędzy robić ich jeszcze więcej. Takiemu człowiekowi nic nie może wydawać się nieosiągalne, przyzwyczaił się on już do tego, że z pomocą pieniądza wszystko można zmienić we własność: góry, lasy, jeziora, pustynie i wybrzeża, stepy i morza. Wszystko, z niezliczonymi gatunkami zwierząt i roślin włącznie, należy do tego, kto może najwięcej za to zapłacić. Człowiek żądny pieniędzy zmienia cały świat w przedmiot swej chciwości, niszcząc wszystko i pustosząc. Jego egzystencja jest całkowicie pasożytnicza, jego chorobliwy egocentryzm nie jest już zdolny do żadnego dialogu, żadnego pouczenia i żadnego zrozumienia. Również jemu Mały Książę nie ma nic do powiedzenia; jego pojawienie się oznacza dla wielkiego biznesmena jedynie marnowanie czasu, toteż mały bohater znika jak najszybciej. Podróżując po planetach nasz mały bohater poznaje Latarnika, człowieka, który nie ma ani własnego imienia, ani własnej twarzy, a określa go jedynie zawód i dane służbowe, z którymi nierozerwalnie stapia się całe jego istnienie. Dla niego nie jest ważne, dlaczego coś robi, jaki ma to sens; dla niego ważny jest jedynie przepis służbowy, cokolwiek by nakazywał. Dawno już minęły czasy, kiedy instrukcja zapalania latarni mogła jeszcze znaleźć swe miejsce w biegu rzeczy – od tamtych czasów mała planeta Latarnika zaczęła obracać się o wiele szybciej. Latarnik więc zamiast zatrzymywać się, zastanowić, staje się dyżurnym, który z coraz większą zadyszką próbuje sprostać coraz szybciej biegnącemu światu. Jest tylko jedno wybawienie z tego piekła obowiązku i Mały Książę usiłuje je zaproponować: Latarnik musiałby pozwolić sobie raz prywatnie pójść po drodze słońca i we śnie przeżyć piękno jego zachodów. Ale na próżno. Życie tego człowieka coraz bardziej rozszczepia się na trudy zawodu i beznadziejne pragnienie spokoju, to znaczy spania, wyłączenia się i zgaśnięcia. Ostatnią osobą spotkaną podczas podróży przez Małego Księcia jest Geograf. Posiada on fizjonomię książkowego uczonego, dla którego rzeczywiste życie toczące się za oknem to daremne marnowanie czasu, próżniacza bieganina, „a czynienie życia przedmiotem doświadczenia uważa za nieporównanie bardziej godne szacunku od samego żywego doświadczenia. Na to szkoda mu siebie, ponieważ cały jego wysiłek zmierza do tego, by oceniać doświadczenia innych.” Geograf jest ostatnim Dorosłym, którego poznaje Mały Książę w czasie swojej „niebiańskiej podróży”. Czy można pomóc mieszkańcom poznanych planet? Może należałoby ponownie odkryć i pozwolić zabłysnąć cząstce ich utraconej dziecięcości, ufności w ich ukrytą królewskość – odkryć cząstkę Małego Księcia. Ale sam Exupéry nie udziela żadnych wskazówek, jak pomóc Dorosłym. Ostatnim etapem międzyplanetarnej podróży jest Ziemia, która przepełniona jest Dorosłymi Ludźmi. Jednak pomimo ogromnej liczby ludzi – a może właśnie dlatego – planeta ta jest pustynią, miejscem samotności. Pustynia – to w języku Exupéry’ego przede wszystkim pustynia ludzka, nie miejsce w przestrzeni, lecz stan bezsensowności, psychicznego zasuszenia. Drewermann analizując ten motyw „Małego Księcia” pisze, że „wystarczy tylko przeczytać słynny list „Do pewnego generała”, aby pojąć to „duszenie się w formach zewnętrznych., to wyciekanie duszy, to zasypywanie piaskiem każdego poruszenia serca jako centralny problem całej jego twórczości, jego smutku i udręki.” Pisze on tam: „Dziś jestem tak bardzo smutny – głęboko smutny, smuci mnie moja generacja, która pozbawiona jest wszelkiej substancji ludzkiej, która jako formę życia duchowego zna tylko bary, matematykę i wyścigi samochodowe (…). Nienawidzę mojej epoki z całej duszy. Człowiek umiera w niej z pragnienia.” Dla Exupéry’ego pustynia jest miejscem zbawienia i ozdrowienia, tylko tam można doświadczyć świętości, tylko tam można spotkać Małego Księcia. Jednak zanim Mały Książę znajdzie się na pustyni, miejscu możliwej przemiany, najpierw spotka węża śmierci. Podobnie jak w symbolice chrześcijańskiej droga do prawdy oznacza umieranie, zstępowanie do świata podziemnego, tak też ten, kto szuka pustyni, musi nauczyć się akceptować śmierć, ograniczoność istnienia, skończoność ziemskiej egzystencji w ich przerażającej i zarazem pocieszającej nieuchronności. Wąż obiecuje Małemu Księciu pomoc w powrocie na jego planetę, do ukochanej róży. Chłopiec daje wiarę przebiegłemu wężowi i kiedy odnajduje studnię pełną wody – cel swojej wędrówki – podda się nieuchronnemu jadowi zwierzęcia na piasku pustyni. Cała ta droga egzystencjalnych poszukiwań i twórczego niepokoju ma swój jednolity, symboliczny wymiar w obrazie poszukiwania studni zagubionej wśród bezkresu pustyni. Wiara w obecność studni, przekonanie o jej istnieniu wywołuje „tajemnicze promieniowanie piasku”, nadaje wszystkiemu czas i sens. „Wyjść na pustynię to nie szukać oazy, ale wyznawać studnię tak jak się wyznaje „religię” – pisał Saint-Exupéry w „Ziemi, planecie ludzi”. „Woda może przynieść (…) korzyść sercu” – mówi Mały Książę. Tej właśnie wody szukał po całym świecie. Coś, w co się wierzy, a co, być może , istnieje naprawdę – zmienia wymiar życia. Wiara w studnię przemienia pustynię w baśń. W wielu baśniach bohatera szukającego prawdziwej rzeczywistości, w granicznych sferach między światem zewnętrznym a wewnętrznym, między powierzchnią a głębią, między doczesnością a tamtym światem, spotykają pomocne zwierzęta, które rozmawiają z nim i wskazują mu właściwą drogę do antyświata jego świadomości. W „Małym Księciu” rolę tę przyjmuje lis, który nierzadko występuje w baśniach wielu ludów, jak na przykład w baśni Grimmów „O złotym ptaku”. Lis jest uważany za symbol oszustwa, złodziejstwa, fałszu, obłudy i pochlebstwa. Exupéry czyni lisa przyjacielem Małego Księcia. Lis objawia mu głębię ludzkiego serca, uczy rytuału miłości – przez oswajanie, czyli tworzenie więzi i podejmowanie ofiar. Przekazuje mu mądrość, która ułatwia zrozumienie samego siebie i nawiązanie kontaktu za światem. Kiedy Mały Książę znalazł się na Ziemi i dotarł w pobliże świata ludzi, natychmiast czyje, że racja jego istnienia zostaje zakwestionowana. Nikt nie może żyć, nie istniejąc dla czegoś, co jest dlań jedyne w swoim rodzaju, piękne i cenne – a na jego małej planecie tym czymś była dla niego róża. Dotychczas chłopczyk musiał ją uważać za całkowicie nieporównywalną z niczym już tylko dlatego, że na jego planecie pojawiła się niby cud i jeszcze nigdy nie miał sposobności , by swą różę porównać z jakąś inną. Jednak na Ziemi Mały Książę ujrzał ogród pełen róż, więc porównanie narzuciło się mu z przerażającą koniecznością, co w konsekwencji groziło zachwianiem się całego jego życia. Kiedy wali się coś, w co dotąd absolutnie wierzyliśmy, kiedy coś, co czciliśmy i kochaliśmy jako cos niepowtarzalnego, naraz okazuje się tylko jednym z egzemplarzy gatunku, kiedy to, do czego się przywiązaliśmy, nagle musie się nam wydać puste i pozbawione wartości już przez samą częstotliwość swego występowania, wtedy musimy się czuć nie tylko rozczarowani, lecz także całkowicie osieroceni i bezdomni – nie wiemy już, do czego mamy się przywiązać. Właśnie Mały Książę czuje się tak okropnie, kiedy widzi przed sobą pięć tysięcy róż. Jest to moment, w którym dla niego ważą się losy wszystkiego: pytanie o niepowtarzalność jego róży rozstrzyga w jego oczach o sensie całego świata, o jego radości, nadziei, miłości i zaufaniu o jego pochodzeniu i przyszłości. Dlatego też wszystko zależy od tego, czy Mały Książę zrozumie, na czym polega niepowtarzalność róży: jej niepowtarzalność nie jest właściwością obiektywną, właściwością zewnętrzną, lecz wynika z postawy duchowej, da się spostrzec tylko w głębi duszy. Tego właśnie uczy lis, to jest treścią magicznego wprowadzenia w wewnętrzny świat miłości. Mały Książę na swojej planecie spotkał różę przypadkiem, jakby szczęśliwym trafem: nagle wyrosła w jego świecie, a on, nie zauważając tego, po prostu próbował dzień po dniu zaspokajać jej pragnienia i kaprysy; i kiedy podziwiał jej piękno i chronił jej wrażliwość, między nim i różą pojawiła się wewnętrzna więź zaufania i zażyłości, która w sposób naturalny związała ich oboje. Nie wiedząc o tym, Mały Książę poznał dzięki temu tajemnice przyjaźni, albowiem, jak wyjaśnia lis, przyjaźń polega na cierpliwym, stopniowo dojrzewającym procesie zdobywania zaufania, „oswajania się”. Lis naucza, że stopniowo można nauczyć się wymowę oczu drugiej osoby, wyraz jej ust i gesty jej dłoni – zaczyna się w tym przejawić coś niesłychanie cennego, niepowtarzalnego i nieporównywalnie wartościowego.

Rozmowa z lisem Małemu Księciu nowe odkrycie: „jestem odpowiedzialny za moją różę…” Wszystko, co Exupéry mówi o miłości, życiu i śmierci, osiąga szczyt w stwierdzeniu, że „sens rzeczy nie leży w nich samych, lecz w ich związkach, i że te związki ujawniają się we wzajemnych stosunkach i odpowiedzialności” . Ale dla Małego Księcia oznacza to konieczność pożegnania się ze światem i powrotu do swojej róży, którą opuścił w wielkim poczuciu winy, a ten powrót równoznaczny jest dla niego ze śmiercią.

Lektury szkolne w procesie nauczania

Jest rzeczą znamienną, że w kolejnych modyfikacjach programowych autorzy odwołują się do A. Saint-Exupéry’ego, wprowadzają jego utwory do kanonu, po jakimś czasie rezygnują, aby znów przywrócić jego nazwisko. Dzieje się tak dlatego, że ten francuski pisarz jest jednym z rzadkich wzorców, jaki znajduje współczesny czytelnik tak w życiu i postępowaniu pisarza, jak też w jego dziele.

Żył wprawdzie krótko, ale intensywnie, ciekawie i godnie. Postępował tak, jakby realizował jedną z maksym własnego pisarstwa: „Cel ma sens wówczas, gdy pomaga ci rosnąć, a wzrastasz przez zdobywanie go, a nie samo osiągnięcie”.

Klasykiem literatury został w sposób odmienny niż inni pisarze: jego twórczość nie wzrastała przez dziesiątki lat w glebę kultury, a wtargnęła w nią gwałtownie. „Bez genealogii formalnej – zauważa Bieńkowski – bez entuzjazmów i towarzyszących im snobizmów, bez naśladowców, którzy by spopularyzowali jego myśli, bez przynależności nie tylko do szkoły, ale nawet do określonego gatunku literackiego – Saint-Exupéry zajął we francuskiej literaturze miejsce tak obszerne, że bardzo musieli się ścieśnić i Gide, i Valery, i Claudel. Nie tylko we francuskiej. Na prawach zjawiska wtargnął do literatury światowej. I jest tam tak odrębny, tak nieporównywalny, że stał się naprawdę jedynym pisarzem osamotnionym w dwudziestym wieku”.

A.Saint-Exupéry wchodzący do literatury z piętnem autentyzmu dawał świadectwo ludzkich możliwości, zakreślał rozległe wymagania stawiane człowiekowi, nie szczędząc przykładów nadludzkich usiłowań. Wprawdzie odosobniony, samotny w takim pojmowaniu humanizmu, w istocie dopełniał obraz wiedzy o człowieku, o drugiej stronie natury, z której można czerpać poczucie szlachetnego optymizmu.

„Małego Księcia” Exupéry napisał w końcowej fazie swojego życia. Wtedy to pisarz odrywa się od surowej materii rzeczywistości, zmierzając ku paraboli, która pozwala na szerokie uogólnienia. Uroda tej książeczki płynie stąd, że pisarz umie znaleźć najkrótszą drogę od obrazu do słowa, że osiąga mistrzowską harmonię między formą a treścią. Odbiera się „Małego Księcia” przez obrazy i sytuacje, a refleksje pojawiają się dzięki temu, że każdy obraz, każda sytuacja jest wielowarstwowa, przekraczająca łatwą anegdotę. Ale zaczyna się od anegdoty, bo prezentowanej dzięki interesującym dialogom, urzekającym, poetyckim opisom, cieniowaniu nastroju, zabarwieniom emocjonalnym.

Obcowanie z pełną uroku baśnią poetycką przeobraża się w intymną rozmowę tak z czytelnikiem młodocianym, jak dorosłym. Owa intymność polega na tym, że odbiorca czuje się partnerem wybranym do obcowania z Księciem, do wędrówek z nim, a co więcej – dopuszczony do rozmyślań o sobie, o ludziach i świecie. Kiedy czytelnik podda się szczególnej aurze książki, czuje się powołany do szukania w zmaterializowanym świecie Arkadii serca, w myśl maksymy autora: „Trzeba zacząć od ofiary, aby powstała Miłość”. Czytelnik zaczyna poszukiwać Arkadii, czyli takich miejsc i sytuacji, gdzie życie ludzkie podlegałoby czystym i szlachetnym regułom wszechogarniającej miłości. Jednak przesłanie nie jest jedno i nie zatrzymuje się tylko na apoteozie miłości w jej różnorodnych postaciach i sensach, czego dopełnienie znajduje się w „Aforyzmach”. Tam w syntetycznym skrócie definiuje Exupéry miłość prawdziwą, np. „Prawdziwa miłość nie wyczerpie się nigdy”. „Im więcej dajesz, tym więcej ci zostaje”. „Kochać to nie znaczy patrzeć na siebie nawzajem, lecz patrzeć w tym samym kierunku”.

Inne przesłania dotyczą przyjaźni, a zawarte zostały w rozdziale XXI przy spotkaniu Małego Księcia z lisem. Dodać trzeba, że zgodnie z konwencją baśniową postacie utworu sprowadzają się do pewnych symboli. Lis nie oznacza chytrości, ale uosabia mądrość życiową. To on objawia Małemu Księciu zasady związków uczuciowych między ludźmi, uczy rytuału miłości i przyjaźni, odsłaniając również smutny fakt, że ludzie zapomnieli o tym rytuale i dlatego nie mają przyjaciół i nie potrafią kochać. W słowach lisa zawarł pisarz własne credo: poznać i pokochać można tylko wtedy, jeżeli się „oswoi”, tzn. „stworzy więzi”. Wielkość tej skromnej książeczki polega na przekazaniu prawdy o człowieku i czasach, w których żyje, w sposób sugestywny i prosty jednocześnie. Przesłanie „Małego Księcia” jest wezwaniem do ratowania tego, co niweczy współczesność, a co reprezentuje sobą wiek dziecięcy: samodzielności myślenia, bezpośredniości uczuć, wyostrzonej percepcji świata, odczuwania z nim jedności. Refleksje o życiu, miłości i śmierci człowieka ujął Exupéry w formę symboliczną, która jest nie tylko zasadą kreacji świata przedstawionego, ale przede wszystkim sposobem patrzenia na świat i interpretowania go. Róża, lis, planety, baobaby – wszystko jest znakiem, tworzy, jak w ewangelicznej przypowieści, paraboliczne, alegoryczne opowiadanie o życiu człowieka i jego wędrówce.

W niniejszej pracy starałam się wykazać, że „Mały Książę” A. Saint-Exupéry’ego zasługuje na szczególną uwagę nauczycieli polonistów. Na pewno w pracy wychowawczej na lekcjach języka polskiego pomoże nam omówienie miłości Małego Księcia i róży, którzy do swych uczuć musieli dorosnąć, między innymi poprzez przyjaźń. Na przykładzie poszukiwań przyjaciela przez tytułowego bohatera, nauczymy młodzież, jakie cechy powinien posiadać prawdziwy przyjaciel.

Bogactwo treści, szczególna metaforyka i dojrzałość filozoficzna – to cechy, które powinny zachęcić każdego do przeczytania tej wyjątkowej pozycji.